Folkets Hemtjänst erbjuder hemtjänst, ledsagning, avlösning, hushållsnära tjänster

Värdegrund

Folkets hemtjänst värdegrund präglas av ett värdegrundad och salutogent förhållningssätt i arbetet som i stort handlar om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Detta synsätt i verksamheten gör det möjligt för personalen att se individen i sin helhet och fokusera på de faktorer som framhäver individens välbefinnande samt skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro för den enskilde. Vi ska möta varje individ i den livsfasen han/hon befinner sig i genom att tillvarata dennes förmågor och vara lyhörda för dennes behov och önskemål. Våra brukare ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande genom ett trygg tillvaro samt delaktighet i sin vardag och ha inflytande över innehållet och utformningen av de beviljade insatser oberoende av deras förutsättningar. Våra insatser ska vara av god kvalitet där brukare och dess närstående ska få ett gott och ödmjukt bemötande. Verksamheten ska ha i mål att flexibelt anpassa utformningen av insatserna till brukarens önskemål.